Maanteeamet

Maanteeamet: Sõiduki registreerimine Eestis

Sõiduki registreerimine

Liikluses kasutatav sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist (üldjuhul pärast sõiduki riiki sissetoomist või tollivormistamist). Sõiduk registreeritakse pärast registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist, kui see vastab nõuetele. Koos sõidukiga kantakse registrisse ka sõidukiga seotud isikute (omanikud, kasutajad) andmed.

Sõiduk registreeritakse eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsilise isiku või Eesti äriregistris registreeritud juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali nimele. Juhul, kui sõiduki omanik ei ole eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsiline isik ega Eestis registreeritud juriidiline isik, tuleb nimetatud nõuetele vastav isik tema esindajana registrisse kanda vastutava kasutajana.

Kui lisaks omanikule soovitakse registrisse kanda ka sõiduki vastutavat kasutajat, tuleb registreerimistoimingu taotlejal lisaks muudele nõutavatele dokumentidele (vt allpool) esitada ka andmed kasutus- või liisingulepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse. See nõue kehtib nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele ühesuguselt. Üldjuhul peab sõiduki vastutav kasutaja enda liiklusregistrisse kandmiseks andma nõusoleku. Krediidi- või finantseerimisasutuse (nt liisinguettevõtted) puhul vastavat nõusolekut eeldatakse ja seda eraldi esitada ei ole vaja.

Sõiduk registreeritakse üldjuhul ühe isiku nimele. Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse omanik ja vastutav kasutaja ning märkuste lahtrisse tehakse märge „kaasomand“.

Sõiduki registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

taotlus sõiduki registreerimiseks;
sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
volikiri, kui toimingut taotleb sõiduki omaniku esindaja;
uue sõiduki korral valmistaja poolt väljastatud tüübivastavuse tunnistus (EC-Certificate of Conformity ehk CoC);
kasutatud sõiduki korral sõiduki päritoluriigi kehtiv registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;
sõiduki sisseveol väljastpoolt Euroopa Liitu tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel;
siseriikliku tüübivastavuse tunnistus Eestis valmistatud sõiduki registreerimisel;
muud õigusaktides sätestatud dokumendid.

Üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

taotlus sõiduki registreerimiseks;
ekspertiisiakt, mis tõendab sõiduki vastavust kehtivatele nõuetele;
Maanteeameti tehnoosakonna otsus sõiduki registreerimiseks;
sõiduki põhiosade ja materjalide seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
tüübivastavuse tunnistus.
Sõiduki registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, sh kontrollida andmeid välisriigi registreerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

Juhul, kui sõidukile on eelnevalt väljastatud transiitmärgid, tuleb need sõiduki registreerimisel üle anda Maanteeameti teenindusbüroole.

Maanteeamet keeldub sõiduki registreerimisest, kui:

esitatud ei ole registreerimiseks vajalikke dokumente või andmeid;
sõiduk ei vasta kehtivatele nõuetele;
sõiduk on koostatud varuosadest;
sõiduk on hävimise tõttu või nõuetekohase lammutustõendi alusel registrist kustutatud;
muul seaduses sätestatud alusel.
Maanteeameti teenindusbüroo väljastab registreeritud sõiduki omanikule või tema esindajale registreerimismärgi(d) ja registreerimistunnistuse.

технический осмотр Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus: käimise kord muutub

Tehnoülevaatus

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõlastamisele liiklusseaduse eelnõu, millega muudetakse tehnoülevaatuse korda paindlikumaks.

Liiklusseaduse eelnõuga muudetakse sõidukite korralisele, korduvale ja erakorralisele tehnoülevaatusele esitamise korda ning vabastatakse ainult väikesaartel kasutatavad sõidukid tehnoülevaatuse kohustusest.

Eelnõuga võimaldatakse sõidukit, millel esineb tehnoülevaatusel väiksemaid puudusi, kasutada veel kuni kaks kuud tingimusel, et sõidukil ei esine ohtlikke puudusi ning sellega ei teostata kommertsvedusid. Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt tohib tehnoülevaatust mitteläbinud sõidukiga sõita vaid remondi- või parkimiskohta või ülevaatuspunkti, siis muudatuse tulemusel antakse sõiduki remontimiseks aega kuni kaks kuud ning tavapäraseid sõite võib samal ajal jätkata.

See lubab sõiduki kasutajatel leida sobiv remonditöökoda või tellida vajalikke varuosi ilma, et oleks vaja väiksemate puuduste korral kohe sõiduki igapäevasest kasutamisest loobuda. Samuti võimaldatakse sõiduki kasutajal, kelle sõiduk on suunatud erakorralisele ülevaatusele, kasutada sõidukit liikluses kuni kolmkümmend päeva, kuid seda vaid juhul, kui sõiduk on liiklemiseks ohutu.

Esitamise kord

Muutub ka sõiduautode tehnoülevaatusele esitamise kord. Praegu kehtiva korra kohaselt tuleb sõiduauto esitada tehnoülevaatusele lähtuvalt sõiduki registreerimismärgi viimasest numbrist. Tuues sõiduki mõne kuu varem ülevaatusele, kehtib ülevaatus ikkagi kuni registreerimismärgi viimase numbriga määratud kuuni. Märtsikuu on number 1, november on 9 ning detsembrile viitab numbrimärgil 0.

Uue korra järgi saab sõidukiomanik ise valida, millal ta soovib sõiduki ülevaatusele esitada ja ülevaatuse perioodi hakatakse arvama esitamise kuust. See muudab ülevaatusele mineku mugavamaks neile, kes on ostnud sõiduki välisriigist. Välisriigist ostes peab autole ülevaatuse tegema registreerides ning numbrimärgi põhimõtte järgi võib juhtuda, et tuleb mõne kuu pärast uuesti minna.

Mugavam on ka neil, kes autot näiteks talvel ei kasuta, aga kehtiva korra kohaselt peaks sõiduki tehnoülevaatuseks esitama talvekuudel. Alla kümne aasta vanused sõiduautod tuleb ka edaspidi esitada ülevaatusele iga kahe aasta järel ja üle kümne aasta vanused sõidukid igal aastal. Oma ülevaatuse kehtivust on võimalik mugavalt vaadata maanteeameti kodulehelt.

Tehnoülevaatuse kohustusest vabastatakse sõidukid, mida kasutatakse üksnes Eesti väikesaartel. Kehtestatud tehnonõuetele peab sõiduk aga endiselt vastama ning politseil on õigus seda kontrollida. Liiklustihedus väikesaartel on väga madal, mistõttu on risk õnnetusse sattuda sõiduki tehnilise seisukorra puuduste tõttu märksa madalam kui tihedamalt asustatud piirkondades.

Samuti on väikesaartel oluliselt madalamad liikumiskiirused. Kuna väikesaartel puuduvad tehnoülevaatuspunktid, on väikesaartel sõidukite kontrollimine ka reaalsuses raskendatud. Liikudes tehnoülevaatuseta sõidukiga mandrile või suursaartele, tuleb aga esmajärgus külastada tehnoülevaatuspunkti.

Majandusministeerium töötas eelnõu välja koostöös Eesti Tehnoülevaatajate Liidu ja maanteeametiga.

Ülevaatajate seisukoht

Tehnoülevaatus.ee omaniku Andres Peerna sõnul on üle tüki aja tegu mõistlike ettepanekutega Eesti karistuslembelises ja ülereguleeritud ühiskonnakorralduses. «Peaks vähendama ka sõidukiomaniku stressi. Praeguse korra puhul on sõiduki ülevaatus nagu koolieksam, kus kardetakse põrumist,» ütles ta. «Paljudel juhtudel võivad esineda mõned nõuetele mittevastavused, mis tuleb küll likvideerida lähiajal, kuid ei nõua kohe sõiduki liikluskõlbmatuks tunnistamist.»

Peerna sõnul on esitamise aeg praktikas aktuaalne olnud neile, kes soovivad sõidukiga Eestist lahkuda pikemaks ajaks, kuid ülevaatuseni on rohkem kui kolm kuud. «Uue korra kohaselt saab sõiduki ülevaatusele esitada endale sobival ajal, ülevaatuse kehtivuse aega arvutatakse esitamisest,» selgitas ta.

tehnoulevaatus техосмотр Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

Maanteeliikluse tihenemine ning sellest tulenevad ohud ja saaste suurenemine toovad kaasa tõsiseid ohutusprobleeme.

Vale seadistus ja ebapiisav hooldus kahjustab lisaks mootorile ka keskkonda, põhjustades suuremat saastet ja kütusekulu. Tehnonõuetele mittevastav sõiduk suurendab maanteeliikluses juhtuvate õnnetuste tõenäosust.

Tehnoseisundi kontrollimise eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Lisaks sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

Ülevaatuse liikideks on:

korraline ülevaatus;
korduvülevaatus;
erakorraline ülevaatus;
väikesaare ülevaatus ja​
eriliigiline ülevaatus, mis jaguneb omakorda:
– kiirabisõiduki ülevaatus;

– õppesõiduki ülevaatus;

– eksamisõiduki ülevaatus;

– taksoülevaatus;

– ohtlike veoste (ADR) veoks mõeldud sõiduki ülevaatus;

– CEMT-sõiduki ülevaatus.

Ülevaatuse sisu ja liikide täpsema kirjelduse kohta loe majandus ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 77 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”.

Ülevaatusele esitatavad sõidukid

Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse:

sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid)
veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid)
bussid (M2, M3 kategooria sõidukid)
haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid)
mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid)
traktorid, liikurmasinad ja nende haagised
Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama:

mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid)
kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid)
maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid)
põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus “põllumajanduslik liikurmasin”)
Sõiduki omanik või vastutav kasutaja peab tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele.

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

Ülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on ülevaatuse kehtivust tõendav dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse ja nõutakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides, milleks on Albaania, Bulgaaria, Holland, Moldova, Rumeenia, Soome, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa.

Ülevaatusel kohustuslikule kontrollimisele kuuluvate osade, seadmete, sõlmede ja varustuse loetelu on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 77 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”.

Sõiduki tehnoseisund peab olema vastavuses määruse “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” nõuetega.