Autode kokkuost / Maanteeamet

Maanteeamet: Sõiduki registreerimine Eestis

Sõiduki registreerimine

Liikluses kasutatav sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist (üldjuhul pärast sõiduki riiki sissetoomist või tollivormistamist). Sõiduk registreeritakse pärast registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist, kui see vastab nõuetele. Koos sõidukiga kantakse registrisse ka sõidukiga seotud isikute (omanikud, kasutajad) andmed.

Sõiduk registreeritakse eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsilise isiku või Eesti äriregistris registreeritud juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali nimele. Juhul, kui sõiduki omanik ei ole eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsiline isik ega Eestis registreeritud juriidiline isik, tuleb nimetatud nõuetele vastav isik tema esindajana registrisse kanda vastutava kasutajana.

Kui lisaks omanikule soovitakse registrisse kanda ka sõiduki vastutavat kasutajat, tuleb registreerimistoimingu taotlejal lisaks muudele nõutavatele dokumentidele (vt allpool) esitada ka andmed kasutus- või liisingulepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse. See nõue kehtib nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele ühesuguselt. Üldjuhul peab sõiduki vastutav kasutaja enda liiklusregistrisse kandmiseks andma nõusoleku. Krediidi- või finantseerimisasutuse (nt liisinguettevõtted) puhul vastavat nõusolekut eeldatakse ja seda eraldi esitada ei ole vaja.

Sõiduk registreeritakse üldjuhul ühe isiku nimele. Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse omanik ja vastutav kasutaja ning märkuste lahtrisse tehakse märge „kaasomand“.

Sõiduki registreerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

taotlus sõiduki registreerimiseks;
sõiduki seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
volikiri, kui toimingut taotleb sõiduki omaniku esindaja;
uue sõiduki korral valmistaja poolt väljastatud tüübivastavuse tunnistus (EC-Certificate of Conformity ehk CoC);
kasutatud sõiduki korral sõiduki päritoluriigi kehtiv registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;
sõiduki sisseveol väljastpoolt Euroopa Liitu tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt vanasõiduki registreerimisel;
siseriikliku tüübivastavuse tunnistus Eestis valmistatud sõiduki registreerimisel;
muud õigusaktides sätestatud dokumendid.

Üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

taotlus sõiduki registreerimiseks;
ekspertiisiakt, mis tõendab sõiduki vastavust kehtivatele nõuetele;
Maanteeameti tehnoosakonna otsus sõiduki registreerimiseks;
sõiduki põhiosade ja materjalide seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid;
tüübivastavuse tunnistus.
Sõiduki registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, sh kontrollida andmeid välisriigi registreerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

Juhul, kui sõidukile on eelnevalt väljastatud transiitmärgid, tuleb need sõiduki registreerimisel üle anda Maanteeameti teenindusbüroole.

Maanteeamet keeldub sõiduki registreerimisest, kui:

esitatud ei ole registreerimiseks vajalikke dokumente või andmeid;
sõiduk ei vasta kehtivatele nõuetele;
sõiduk on koostatud varuosadest;
sõiduk on hävimise tõttu või nõuetekohase lammutustõendi alusel registrist kustutatud;
muul seaduses sätestatud alusel.
Maanteeameti teenindusbüroo väljastab registreeritud sõiduki omanikule või tema esindajale registreerimismärgi(d) ja registreerimistunnistuse.